Çerez Örnek
canlı destek

Amaç

 

 1. Bilimsel araştırmalar alanında dünya çapında marka değeri oluşturarak dünyadaki araştırma merkezleri veya birimleri arasında bilinen ve tercih edilen bir merkez haline gelmek,
 2. Üniversitenin ve ülkemizin dünyadaki araştırmalar pazar payını arttırarak ülke ve Üniversite ekonomisine katkı sağlamak,
 3. Dünya çapındaki araştırma birimleri veya merkezlerinde bulunan evrensel standartlar ve niteliklerle rekabet edebilecek bilim insanları, araştırmacılar ve destek personeli yetiştirmek,
 4. Fakültenin tüm anabilim dallarında özellikle yeni ürün geliştirmeye yönelik bilimsel araştırmalar konusunda farkındalık oluşturarak aktif katılım sağlamak,
 5. Araştırmalar ve ilaç geliştirme konusunda bilimsel deneyim kazanmak ve AR-GE, yeni ilaç geliştirme ve girişim cesareti oluşturmak,
 6. Düzenleyici ve karar vericilere bilimsel kanıta dayalı stratejik bilgi ve bilimsel rapor sunmak,
 7. Araştırmacıların sürekli eğitimini sağlamak, mevcut bilgi ve deneyimleri sürekli güncelleyerek Merkezin uluslararası standartlarda işleyiş devamlılığını sağlamak,
 8. Alt Birimlerinin işleyişleriyle ilgili bilgi teknolojisi altyapılarını hazırlayarak ulusal ve uluslararası veri tabanlarına uyarlamak; bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak girişimlere öncülük etmek, küresel düzeyde anahtar teslim çözümler sunmak, bağlantılar kurmak,
 9. Fakültemizin araştırmalar konusundaki potansiyelini uluslararası iş birlikleri ve platformlar aracılığıyla tanıtarak ileri seviyelere taşımak,
 10. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Fakültemizin yapılanmasındaki bilgi, altyapı ve tüm diğer birikimleri diğer kurum ve kuruluşlara aktarmak,
 11. Araştırmalarla ilgili hizmetleri tanımlamak ve bütçelendirmek,
 12. Araştırma alt yapısının oluşturulması ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulamak,
 13. Araştırma sözleşmelerini idari ve mali açıdan incelemek, gerekirse düzeltmek ve onaylamak,
 14. Araştırmaların belirli aşamalarında araştırmacı ile bağlantı kurarak araştırmanın gidişatı hakkında bilgi sağlamak ve sponsor firmanın Döner Sermaye İşletmesine gerekli ödemeleri düzenli olarak yapmasını organize etmek,
 15. Araştırmaların yürütülmesi sırasında Bilgi İşlem Birimi, Faturalama Birimi ve Döner Sermaye İşletmesi ile iletişimi sağlamak,
 16. Fakültemizde iç ve dış paydaş işbirliğiyle yürütülecek olan proje ve patent süreçlerini Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Ege Bilim ve Teknoloji Merkezi (EBİLTEM) ile eşgüdüm içinde yürütmek ve öğretim elemanlarının danışmanlık faaliyetlerini takip etmek ve yürütülmesini sağlamak,
 17. Tüm bilimsel araştırmalarda Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü ile eşgüdüm içinde çalışmak,
 18. Kurum içi veya dışından başvuran bilimsel araştırmalar için laboratuvar hizmeti sunmak ve bu tür hizmetleri koordine etmek,
 19. Rektörlüğün ilgili veri izleme ve değerlendirme birimi ile eşgüdüm içinde çalışmak,
 20. İhtiyaç duyulduğunda bilimsel araştırmalar için biyoistatistik ve biyoinformatik değerlendirmeler yapmak,
 21. Faaliyet alanı doğrultusunda yapılan tüm işlemlerin kayıtlarını uygun biçimde tutmak ve Dekanlığa düzenli olarak rapor vermek.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ